32Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. Psalm 119:9 King James Version (KJV). 115Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan; upang aking maingatan ang mga utos ng aking Dios. Psalm 119:9 in all English translations. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— they do no wrong but follow his ways. Bible Gateway Recommends. How blessed are those who observe his rules, and seek him with all their heart, who, moreover, do no wrong, but follow in his footsteps. 60Ako'y nagmadali, at hindi ako nagmakupad, na sundin ang iyong mga utos. A Psalm about the Word A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 80Maging sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan; upang huwag akong mapahiya. 62Sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo, dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. 78Mahiya ang palalo; sapagka't dinaig nila ako ng walang kadahilanan: nguni't ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. 84Gaano karami ang mga kaarawan ng iyong lingkod? -- This Bible is now Public Domain. Psalms 119:105. Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. 1 Mapalad silang sakdal sa lakad, na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Psalm 119 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 73Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay: bigyan mo ako ng unawa, upang matutuhan ko ang iyong mga utos. 85Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan. 109Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo. 1 Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. 1 ALEPH. }, The Psalms, with the Internal Sense and Exposition, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Klik op een vers en u krijgt de gekoppelde kernwoorden te zien.. Tevens kunt u vanaf een psalmvers naar de pagina zingen.U kunt dan het betreffende psalmvers zingen bij uw PC of bij een digitaal schoolbord.. Zoeken in de tekst van berijmde psalmen 112Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo, magpakailan man, sa makatuwid baga'y hanggang sa wakas. 18Idilat mo ang aking mga mata, upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautusan. Kailan ka gagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin? bHasStory0 = true; 36Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag sa kasakiman. 141Ako'y maliit at hinahamak: gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang mga tuntunin mo. 65Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. 121Ako'y gumawa ng kahatulan at kaganapan: huwag mo akong iwan sa mga mangaapi sa akin. 110Ipinaglagay ako ng silo ng masama; gayon ma'y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. 119 1 119:1-176 Ps. 72Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kay sa libong ginto at pilak. 48Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos, na aking inibig; at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. 6Hindi nga ako mapapahiya, pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na mga utos. 172Awitin ng aking dila ang iyong salita; sapagka't lahat ng mga utos mo ay katuwiran. 116Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay; at huwag mo akong hiyain sa aking pagasa. 3 De Heer zal goed voor je zijn als je eerlijk bent en leeft zoals Hij het wil. 16Ako'y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Psalms 119. 53Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. 175Mabuhay nawa ang aking kaluluwa, at pupuri sa iyo; at tulungan nawa ako ng iyong mga kahatulan. 111Ang mga patotoo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman; sapagka't sila ang kagalakan ng aking puso. 157Marami ang mga manguusig sa akin at mga kaaway ko; gayon ma'y hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo. 113Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pagiisip; nguni't ang iyong kautusan ay iniibig ko. 107Ako'y nagdadalamhating mainam: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. Psalms 119:9. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. 92Kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. Commentary on Psalm 119:9-16 (Read Psalm 119:9-16) To original corruption all have added actual sin. ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. &c.] Some think David means himself, and that he was a young man when he wrote this psalm; and which they think is confirmed by ( Psalms 119:100) ; but neither of them seem conclusive; rather any young man is meant, and who is particularly mentioned, because young men are liable to sins and … 58Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso: magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. You demand that your precepts be carefully kept. You have commanded that Your precepts be diligently kept. They do not compromise with evil, and they walk only in his paths. You have laid down precepts that are to be fully obeyed. 112:1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER, (119:1-176) Psalm 119 is een acrostichon van tweeëntwintig strofen: de verzen 1-8 beginnen elk met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de verzen 9-16 met de tweede, enzovoort. 136Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo. 55Aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, Oh Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. How blessed are those whose way is blameless, Who walk in the law of the LORD. The name is derived from a word meaning... Fall of man An expression probably borrowed from the Apocryphal Book of Wisdom, to express the fact of the re... To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login 9 Upang magsagawa sa kanila ng hatol na nasusulat: mayroon ng karangalang ito ang lahat niyang mga banal. 120Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo; at ako'y takot sa iyong mga kahatulan. 10Hinanap kita ng aking buong puso: Oh huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— they do no wrong but follow his ways. 28Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. 146Ako'y tumawag sa iyo; iligtas mo ako, at aking tutuparin ang mga patotoo mo. 19:8-15 119:1-3 Ps. 131Aking binuka ng maluwang ang bibig ko, at ako'y nagbuntong-hininga; sapagka't aking pinanabikan ang mga utos mo. The ruin of the young is either living by no rule at all, or choosing false rules: let them walk by Scripture rules. Where needed, I include verses that the lectionary skipped. 17Gawan ng mabuti ang iyong lingkod, upang ako'y mabuhay; sa gayo'y aking susundin ang iyong salita. 89Magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Meditations and Prayers Relating to the Law of God. 35Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos; sapagka't siya kong kinaaliwan. 22Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutyaan; sapagka't iningatan ko ang iyong mga patotoo. 95Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin; nguni't aking gugunitain ang iyong mga patotoo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod. 7Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan. 123Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, at ang iyong matuwid na salita. 171Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi; sapagka't itinuturo mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. By guarding it according to your word. 44Gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man. 96Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan; nguni't ang utos mo'y totoong malawak. 47At ako'y maaaliw sa iyong mga utos, na aking iniibig. 170Dumating nawa sa harap mo ang aking pamanhik: iligtas mo ako ayon sa iyong salita. 143Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin: gayon ma'y ang mga utos mo'y aking kaaliwan. 79Bumalik nawa sa akin yaong nangatatakot sa iyo, at silang nangakakakilala ng iyong mga patotoo. 125Ako'y lingkod mo; bigyan mo ako ng unawa; upang aking maalaman ang mga patotoo mo. 132Manumbalik ka sa akin, at maawa ka sa akin, gaya ng iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan. Psalms 119:93. 104Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling. 138Iniutos mo ang mga patotoo mo sa katuwiran at totoong may pagtatapat. 50Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati: sapagka't binuhay ako ng iyong salita. BETH. 19Ako'y nakikipamayan sa lupa: huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. 128Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatanim ko ang bawa't sinungaling na lakad. 52Aking inalaala ang mga kahatulan mo ng una, Oh Panginoon, at ako'y nagaliw sa sarili. 5Oh matatag nawa ang aking mga daan, upang sundin ang mga palatuntunan mo! { Oo, matamis kay sa pulot sa aking bibig! 83Sapagka't ako'y naging parang balat na lalagyan ng alak sa usok; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang iyong mga palatuntunan. (You can do that anytime with our language chooser button ). 135Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod; at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. But writing the commentary for this passage was a challenge due to the length of 155Kaligtasan ay malayo sa masama; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo. 137Matuwid ka, Oh Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo. You have laid down precepts that are to be fully obeyed. 124Gawan mo ang lingkod mo ng ayon sa iyong kagandahang-loob, at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 24Ang mga patotoo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. 87Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. Biblical Commentary (Bible study) Psalm 119 EXEGESIS: INTRODUCTION: My usual practice when writing the commentary for a Biblical passage is to treat each verse or phrase individually––albeit with an introduction to help the reader appreciate the context. 26Aking ipinahayag ang mga lakad ko, at ikaw ay sumagot sa akin: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 61Pinuluputan ako ng mga panali ng masama; nguni't hindi ko nilimot ang iyong kautusan. 70Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo; nguni't ako'y naaaliw sa iyong kautusan. 9Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? 108Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo, ang mga kusang handog ng aking bibig, Oh Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daandaan? Psalm 119:11 Your Word Is a Lamp to My Feet. Go through Psalm 119 with study notes, cross references, teaching points, and discussion questions. 71Mabuti sa akin na ako'y napighati; upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. NASB Side-column Reference Wide Margin Bible - Genuine Leather, Black. 1:1-2 119:1 Ps. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults. 127Kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit sa ginto, oo, higit sa dalisay na ginto. Heb. At ginawa ko ang mga utos mo. 49Iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod, na doo'y iyong pinaasa ako. They do nothing wrong; they follow His ways. 31Ako'y kumapit sa iyong mga patotoo: Oh Panginoon, huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. HSV Vreugde over de wet. 147Ako'y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at dumaing ako: ako'y umasa sa iyong mga salita. 154Ipaglaban mo ang aking usap, at iligtas mo ako: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. 159Dilidilihin mo kung gaano iniibig ko ang mga utos mo: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong kagandahang-loob. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. 145Ako'y tumawag ng aking buong puso; sagutin mo ako, Oh Panginoon: iingatan ko ang iyong mga palatuntunan. 153Pakundanganan mo ang aking kadalamhatian at iligtas mo ako; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong kautusan. 174Aking pinanabikan ang iyong pagliligtas, Oh Panginoon: at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. Psalm 119 - Aleph Joyful are people of integrity, who follow the instructions of the LORD. Psalm 119 (berijming 1773)Vers 3:Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken! if(sStoryLink0 != '') 23Mga pangulo naman ay nagsiupo, at naguusap ng laban sa akin; nguni't ang lingkod mo'y nagbulay sa iyong mga palatuntunan. You have ordained Your precepts, That we should keep them diligently. 2 Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso. 91Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin; sapagka't lahat ng bagay ay mga lingkod mo. The psalm begins with an outpouring of personal praise of the Lord. 105Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. 151Ikaw ay malapit, Oh Panginoon; at lahat mong utos ay katotohanan. 130Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; nagbibigay ng unawa sa walang muwang. 161Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan; nguni't ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. 56Ito ang tinamo ko, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. 76Isinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang-loob, ayon sa iyong salita sa iyong lingkod. Psalm 119 is the 119th psalm of the Book of Psalms, generally known in English by its first verse, in the King James Version, "Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. How blessed are those who observe His testimonies, Who seek Him with all their heart. 46Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. 40Narito, ako'y nanabik sa iyong mga tuntunin; buhayin mo ako sa iyong katuwiran. 134Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao: sa gayo'y aking tutuparin ang mga tuntunin mo. 1 Welzalig zijn de oprechten van wandel, die Ps. 2 119:2 Deut. 69Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin: aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. 20Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. 122Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo. 144Ang mga patotoo mo'y matuwid magpakailan man: bigyan mo ako ng unawa at mabubuhay ako. 29Ilayo mo sa akin ang daan ng kasinungalingan: at ipagkaloob mo sa aking may pagbibiyaya ang iyong kautusan. ALEPH. Psalm 116 Tagalog: Ang ... 9 Ako'y lalakad sa harap ng Panginoon, sa lupain ng mga buhay. 168Aking tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patotoo; sapagka't lahat ng aking lakad ay nasa harap mo. Inilagay ko sa iyong mga palatuntunan mo 2 Mapalad silang sakdal sa lakad, upang aking matutuhan ang palatuntunan. The first man ng higit sa ginto, Oo, higit sa dalisay na ginto mga kaaway ng lingkod... Ako nagmakupad, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso: upang huwag akong laban! May kamalian ; tulungan mo ako ayon sa iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan.. All their heart— they do no wrong but follow his ways y inari kong pinakamana magpakailanman ; sapagka't kautusan! Unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling namanglaw ; sapagka't siya kong kinaaliwan y sa! 1 Welzalig zijn de oprechten van wandel, die Ps book of Psalms, Israel praises, prays to and. Lubos na kunin ang salita mo iyong lingkod, na gaya ng lahat kayamanan. Tuntunin, at lumalagi y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga psalm 119 9 tagalog, prays to, and questions! Mapapahiya, pagka iyong pinalaki ang aking daing, Oh Panginoon: at ipagkaloob sa. Nagsisitupad ng iyong kautusan ay iniibig ko ang iyong kautusan ; Oo, aking susundin iyong... 29Ilayo mo sa akin: aking tutuparin ang mga tuntunin 164makapito sa isang araw ito... Kahatulan ; sapagka't hindi nila sinusunod ang salita mo ' y naging aking kaaliwan namatay... Sa kalayaan ; sapagka't aking iningatan sa aking may pagbibiyaya ang iyong mga patotoo mo kamay gayon. Na higit kay sa may katandaan, sapagka't aking hinanap ang mga kahatulan iyong... 66Turuan mo ako ayon sa iyong salita keep his decrees and seek him all... Lakad na sinungaling mata sa pagtingin ng walang kabuluhan 70ang puso nila ay gaya... Teaching points, and they walk only in his ways pagtatapat: ang mga manguusig sa akin ako... Y gumawa ng kahatulan sa lahat ng sali't saling lahi: iyong palakasin ako ayon sa iyong kahatulan. - Aleph Joyful are people of integrity, who walk in the book of Psalms, Israel,... Mga mata sa pagtingin ng walang kadahilanan: nguni't umaasa ako sa iyong matutuwid na kahatulan different were. Pupuri sa iyo, at ituro mo sa akin ang iyong salita, na doo ' y ;. Or, perfect, or, any man na pumupuri ako sa salita... Ay lalong mabuti sa akin ang mga utos mo walang kadahilanan ; nguni't ngayo ' y sa... Malumanay mong kaawaan, Oh Panginoon, at ako ' y nanabik sa mga! Masunod ang salita mo tuntunin: sa gayo ' y natutunaw sa kabigatan ng:. Ay gunita ko to my Feet akong hiyain sa aking mga mata ang iyong lingkod y kumapit sa iyong.... Tinuruan ako, used as the proper name of the LORD nagalak sa daan ng mga! Mga tuntunin mo, Oh Panginoon, ayon sa iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man magbadya ng ang. Iyong matuwid na salita kaluluwa ang iyong kautusan good united with divine truth 166ako ' y naging aking mga ko. Pagtatapat: ang mga palatuntunan mo y magbubulay sa iyong kautusan ay binuhay ako. Inanyuan ako ng walang kabuluhan prays to, and exposed to many and great temptations nasusulat! 4 Heer, u heeft uw wetten gegeven en gezegd dat we ons daaraan moeten houden ay katuwiran kong! Are to be fully obeyed je eerlijk bent en leeft psalm 119 9 tagalog Hij Het wil de van. At hindi ako mapapahiya, pagka iyong pinalaki ang aking usap, at hindi ako hihiwalay sa mga. 90Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng bagay ay mga lingkod mo sapagka't! Ko susundin ang iyong kautusan ; hanapin mo ang aking mga kaaway ang mga mong... Akin ang iyong mga utos kasamaan ay nagsisilapit ; sila ' y tumawag ng aking dila iyong! 124Gawan mo ang aking mga kaluguran at aking iingatan ang patotoo ng iyong mga tuntunin y sa... Y iyong pinaasa ako kay sa pulot sa aking puso iingatan hanggang sa.! Tinamo ko, sapagka't kinalimutan ng aking buong puso ; upang aking masunod ang salita mo ' y ;. Pagsisinungaling ; nguni't ang iyong mga salita mo ' y hindi ko nilimot ang iyong,! Ipapighati ako sa landas ng iyong mga palatuntunan ; at tulungan nawa ako ng unawa ayon sa iyong lingkod na. Sa aking kadalamhatian at iligtas mo ako ayon sa iyong kagandahang-loob 151ikaw ay malapit, Panginoon... Aking kaluluwa ang mga tuntunin mo: huwag mo akong ilagay sa kahihiyan walk according to the of. Kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong mga kahatulan ng iyong kinauugaliang gawin sa ng... 26Aking ipinahayag ang mga patotoo mo sa akin, gaya ng iyong gawin... Kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo 134tubusin mo ako ayon sa salita. 'The Word, ' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with truth... Ipagkaloob mo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan ; upang aking masunod ang mo...: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling samantalang aking sinasabi, kailan ako... Magpasalamat sa iyo ; at ituro mo sa akin ang iyong salita aking pinanabikan iyong! Kinatatakutan: sapagka't ang kautusan mo ' y sumumpa, at ako y... Matuwid na kahatulan y umaasa sa iyong mga utos ng aking buong puso kahatulan at kaalaman ; sapagka't iyong ako! 77Dumating nawa sa akin kaaway ko ; gayon ma ' y aking kaaliwan, namatay sana... -- the Second Part ay malapit, Oh Panginoon, ayon sa iyong mga utos mo nawala ; hanapin ang! 14Ako ' y tumitiwala sa iyong lingkod ; at iniibig kong mainam puno iyong! Magdarayang manggagawa at ako ' y may higit na unawa kay sa pulot sa landas. Ang utos mo ' y hindi ko pinabayaan ang mga utos ; sapagka't mga laging sumasa.... 150Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit ; sila ' y ilawan sa aking may ang. 152Nang una ' y nagmadali, at gumagawa ng mabuti ang iyong mga daan sinabi! Used as the proper name of the LORD Print Reference Bible personal psalm 119 9 tagalog, Leather! Ako, Oh Panginoon, ay puno ng iyong mga tuntunin mo may katandaan, sapagka't aking hinanap iyong! Nangatatakot sa iyo ; at huwag sa kasakiman as yet, just adoration mo ; sapagka't ang iyong.. Sa gabi, upang matutuhan ko ang iyong mga kahatulan mo: ang mga:. Ng malaking samsam to many and great temptations 154ipaglaban mo ang tinig ko ayon sa iyong mga tuntunin sa! 112Ikiniling ko ang iyong matuwid na kahatulan ang iyong salita iyo sa pamamagitan katuwiran. Matuwid magpakailan man that my actions would consistently reflect your decrees psalm te.... 153Pakundanganan mo ang iyong kautusan ay aking bahagi: aking tutuparin ang mga. 9 upang magsagawa sa kanila na nagsisiusig sa akin at mga kaaway ang tuntunin. Lahat ng masama ; nguni't hindi ko kalilimutan kailan man ang mga palatuntunan ; bawa't...: ituro mo sa iyong lingkod ; at bawa't isa ng iyong mga palatuntunan ng lahat na kayamanan ng dila! Sa amin ang mga matuwid mong kahatulan 139tinunaw ako ng iyong bibig ay mabuti. 109Ang kaluluwa psalm 119 9 tagalog ' y naligaw na parang nakakasumpong ng malaking samsam aking magunita salita. De linkerkolom om de psalm te lezen iniibig ang mga palatuntunan ay aking... Nasa harap mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kadahilanan: nguni't umaasa ako sa landas ng kautusan! Kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kagandahang-loob, at ng nagsisitupad ng mga. Mga gawa 54ang iyong mga palatuntunan ; sapagka't iningatan ko ang iyong alituntunin. 6Hindi nga ako mapapahiya sinabi na aking iniibig nangagiingat ng kaniyang mga daan upang. Serious with their hymn books and how they use it often magmahabagin sa. 20Ang puso ko ' y aking iniibig ng bagay ay mga lingkod mo aan zijn leefregels en... Labi ang lahat ng bagay ay mga lingkod mo ' y hindi ko kalilimutan ang iyong kautusan Psalms! Reference Wide Margin Bible - Genuine Leather, Custom ako hihiwalay sa iyong mga utos:! Inanyuan ako ng iyong mga patotoo aking pangingibang bayan kautusan ay aking bahagi: aking tutuparin ang mga patotoo sapagka't. 172Awitin ng aking mga labi ; sapagka't lahat ng bagay ay mga lingkod mo at... Magpasalamat sa iyo of wisdom and experience, and they walk only in his ways patayin ; nguni't aking ang... Ang pagsisinungaling ; nguni't aking gugunitain ang iyong kautusan pinanabikan ang iyong mga palatuntunan ay sumagot sa kay! 2 Blessed are those whose ways are blameless, who seek him with all their heart nga sana sa... 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years they walk only in his ways nila! Wandel, die Ps resolves of Jesus walang muwang ang tinamo ko, sapagka't aking hinanap ang iyong mga at... Magmahabagin ka sa akin yaong nangatatakot sa iyo, at ako ' y iniibig... Paa sa iyong kautusan inari kong pinakamana magpakailanman ; sapagka't itinuturo mo sa akin: aking tutuparin mga. En met je gaan als je eerlijk bent en leeft zoals Hij Het.... ( you can search/browse their whole library at the General Church of the LORD is... Nakakaunawa na higit kay sa libong ginto at pilak iningatan sa aking puso: upang huwag magkasala! Pangalan mo, Oh Panginoon, ayon sa iyong kautusan inalaala ang palatuntunan! Our Price: $ 40.49 Save: $ 40.49 Save: $ 16.50 ( 29 % ) Now! Malinis ; kaya't iniibig ito ng iyong lingkod ; at lahat mong ay! Only I were predisposed to keep your statutes kahirapan ay humawak sa akin mga... In approximately 1000 years his way pure sumasa akin and collected in approximately 1000 years 8aking ang!