Λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοποριακή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, μεριμνά για τη διασφάλιση κεντρικού ρόλου στις διεθνείς προσπάθειες και συμβάλλει, ενδεχομένως, στη διαχείριση σχεδίων υποστηριζόμενων από άλλους δωρητές. However, in ancient Greek, the word is arktos. Everything you need to know about life in a foreign country. the costs related to ensuring unlimited connection, no limitation shall apply. Κύριες μεταφράσεις: Αγγλικά: Ελληνικά: bear in mind that, bear [sth] in mind v expr verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." Alle der im Folgenden gelisteten Masha and the bear greek sind rund um die Uhr im Internet auf Lager und somit sofort bei Ihnen zu Hause. This page provides all possible translations of the word mama bear in the Greek language. To manage, wield, or direct; to behave or conduct (oneself). It’s also good to know, that Μυρμήγκι means "Ant" in Greek, as well as "Bat" is Νυχτερίδα. Ainu bear ritual. ... Bears: A Brief History. το κόστος που συνδέεται με την εξασφάλιση απεριόριστης σύνδεσης, some consumers to switch from goods or services, that trade mark cannot be successfully relied on, στο να παύσουν να χρησιμοποιούν προϊόντα ή υπηρεσίες, In the light of his request to be paid EUR 20 000 net a month, does the Council still think he is. Check out our list for saying bear in different languages. Unser Testerteam wünscht Ihnen zuhause schon jetzt viel Vergnügen mit Ihrem Masha and the bear greek! They roam the forests and mountains of Northern Greece. English to Greek Meaning :: bear English to Greek Meaning : noun : αρκούδα, άρκτος verb : αντέχω, φέρω, ανέχομαι, υποφέρω, υφίσταμαι, κρατώ, υποβαστάζω, κατέχω αξίωμα, αποκομίζω, πιέζω, κατευθύνομαι Bears are found on the continents of North … αρκουδάκι noun. I’d never put the two together. Can't find the perfect teddy bear design? example: +greek +(legend myth) -zeus matches Greek names of myths or legends not about Zeus. To have (e.g. Kostenlose Lieferung für viele Artikel! In den folgenden Produkten finden Sie unsere Liste der Favoriten der getesteten Masha and the bear greek, während die oberste Position den Vergleichssieger darstellt. see GREEK basis. Για προμήθεια στο στάδιο παράδοσης «επί του πλοίου» («ex ship»), τα έξοδα, έξοδα των ενδεχομένων επισταλιών στον λιμένα φόρτωσης, δεν. Bears are classified as caniforms, or doglike carnivorans, with the pinnipeds being their closest living relatives. But, of course, there’s far more to the country than beaches – including, in the lesser-visited northern mountains, an estimated 200 bears. bear, carry, take up. arkoúda. φέρω verb. Der unstrittige Testsieger sollte im Masha and the bear greek Vergleich sich gegen die … Copyright © IDM 2020, unless otherwise noted. : The Bears in the Sky. It is recalled a few months … Greek Translation. To move while holding up from the ground by supporting its weight. 41]. (informal) An animal that resembles a bear, such as a koala or ant bear. Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού για τον οποίο θεσπίστηκε το άρθρο 7, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 1999/44, δεν θεωρώ ότι η εξαίρεση που προβλέπει η διάταξη αυτή πρέπει να ερμηνευθεί διασταλτικά, κατά τρόπο διαφορετικό από τον προεκτεθέντα. Follow Us Home > Words that start with B > bear. ποσόστωσης κατά την προηγούμενη περίοδο, υπερέβη το όριο του 50 % το 2009 και το 2010. άρκτος. Greek Ευελπιστώ ότι η Επιτροπή θα ελέγξει αυτή την κατάσταση με μεγάλη προσοχή και θα έχει όλα αυτά υπόψη της κατά την παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στην αγορά. Blog. Transliteration: anechó. Language Dictionary: english » greek Are you wondering how to say "Bear" in Greek ? Nature holidays in Greece Wild Greece Brown bears in Greece; Greek bears; Monk seal in Greece; Turtles in Greece; Wildlife and nature holidays in Greece. In Latin, the word for bear is ursa. Copy to clipboard. To possess mentally; to carry or hold in the mind; to entertain; to harbour. Bear in greek. But go down to its woods today, and you might find a big surprise… Takis sliced the giant porcini as if it were a ham; the mushroom – pig-like in size – had been plucked from the forest floor but five minutes earlier. Um uns ein Bild von Bull and bear machen zu können, beziehen wir direkteVergleiche, Berichte sowie Fazite von Kunden ein. Ο όρος 'bear in mind' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'keep in mind'. (intransitive) To be - or head - in a specific direction from the observer’s position. Now that you've found how to say "bear" in Greek, Translation Services USA can help with that, too! The fact that there are wild bears in Greece is one of Europe’s best-kept secrets. }. noun, proper feminine -- bear, carry, take up. bear (plural bears) . τον ανάδοχο, στο βαθμό που αυτός δεν προκάλεσε εμπόδια στην εκφόρτωση. bear in mind - WordReference English-Greek Dictionary. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar. arkoúda bear. Η συμβολική άρκτος είχε τρεις πλευρές μέσα στο στόμα της μεταξύ των οδόντων της. Finden Sie Top-Angebote für PULL&BEAR Strickjacke Beige Gr.M bei eBay. Derived from the Germanic element bern "bear" combined with hard "brave, hardy". [13] English. a resemblance, a signature). Unsere Redaktion hat eine Selektion an Masha and the bear greek verglichen und dabei die bedeutendsten Unterschiede recherchiert. }. You must endeavor to maintain good health, { in mind the European Union's vanguard position in this domain, he will ensure that he plays a pivotal role in international efforts and, where appropriate, will contribute to the management of projects supported by other donors. 44 Καίτοι, στις περισσότερες γλωσσικές αποδόσεις, ο ως άνω όρος, εξεταζόμενος μεμονωμένα, μπορεί να έχει ευρύτερο περιεχόμενο από τον όρο «πρόστιμα», ο οποίος προσδιορίζει μόνον κυρώσεις χρηματικής φύσεως, υπάρχουν γλωσσικές αποδόσεις (ήτοι η φινλανδική και η σουηδική) στις οποίες ο όρος αυτός προσδιορίζει, όπως και ο όρος «πρόστιμα» που προηγείται, κυρώσεις που είναι κατ’ ανάγκην χρηματικές. Part of Speech: Verb. However, according to the latest research data, the total brown bear population in the wild in Greece is at least 700. According to some writers, Zeus transformed himself into the figure of Artemis to lure Callisto and seduce her. Looking for ways to say bear in other languages? In Greek mythology Agrius and Oreus were a pair of half-bear Thracian giants. αρκουδάκι. in mind the objective pursued by that provision. To endeavour to depress the price of, or prices in. Characterized by declining prices in securities markets or by belief that the prices will fall. The Normans brought it to England, where it replaced the Old English cognate Beornheard. All rights reserved. (informal) A difficult situation or problem. Finden Sie Top-Angebote für PULL&BEAR Langarmshirt red Gr.M bei eBay. arkoudáki. They were transformed into birds--an eagle-owl and a vulture--by the gods as punishment for their barbaric cruelty and cannibalism.. Toggle navigation Theoi Project - Greek ... Metamorphoses 21 (trans. Bear taxon names such as Ursidae and Ursus come from Latin Ursus/Ursa, he-bear/she-bear. a greater extent in the operation of EU structures which are often a subject of contention? Perhaps remotely derived from the base of basis (through the idea of removal); to lift, literally or figuratively (endure, declare, sustain, receive, etc.) Fancy a game? The symbolic bear had three ribs in its mouth between its teeth. anechó: to hold up, bear with. Today it is the third largest of … Here is the translation and the Greek word for teddy bear: αρκουδάκι [arkoudáki] Edit. "Bear" is the equivalent to Αρκούδα in Greek, and I’m pretty sure you’ve heard it many times before already. I trust that the Commission will monitor this situation very carefully and bear this in mind when allocating market access. A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, HeiNER - the Heidelberg Named Entity Resource. If what Merlin says is wrong, then he must, Αν αυτά που λέει ο Μέρλιν είναι ψέματα, τότε θα, At the slaughterhouse the carcass is identified by a label, Στο σφαγείο, το σφάγιο ταυτοποιείται με ετικέτα που, Services have been reorganised and the action plan to reduce intermediate consumption is beginning to, Υπήρξε αναδιάταξη των δρομολογίων και το σχέδιο δράσης για τη μείωση των ενδιάμεσων αναλώσεων, Επίσης, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι η διαδικασία αυτή να, The apostle Paul had a noteworthy burden to, I sometimes fear that I'm not strong enough to, The annihilation of a people can only be authorized by one who, Η εκμηδένιση των ανθρώπων μπορεί μόνο να εγκριθεί μόνο από έναν που, Και εδώ καλείται η Επιτροπή να βρει μία λύση, προκειμένου να. In Sweden the efforts of the supervisory authority to increase broadcasters’ awareness about the, fruit since the proportion of European works, which. These sentences come from external sources and may not be accurate. its own costs and to pay one third of the costs incurred by Tilda, , πέραν των δικαστικών εξόδων της, το εν τρίτο των δικαστικών εξόδων της Tilda, 51 Since OHIM has been unsuccessful, it must be ordered to, its own costs and those of the applicant, and the intervener must be ordered to, 51 Δεδομένου ότι το ΓΕΕΑ ηττήθηκε, πρέπει να καταδικασθεί στα, του καθώς και στα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας, η δε παρεμβαίνουσα πρέπει να, Ο λακές λέγεται Δοχείο, και έχει πάνω του αυτό το. [1990]. Why not have a go at them together. Greek. It’s also good to know, that Μυρμήγκι means "Ant" in Greek, as well as "Bat" is Νυχτερίδα. Bears are mammals of the family Ursidae. (transitive) To give birth to someone or something. What the polar bear took 100,000 years to learn, it can learn in five minutes, maybe 10 minutes. Everyone loves Greek Letters Teddy Bears, featuring thousands of cute designs for expressing what's in your heart. Wenn Sie hier Fragen oder Anregungen besitzen, … Please also bear in mind that the Treaty of Lisbon was rejected not only by Irish citizens, but, for example, by the prominent German left-wing politician Oskar Lafontaine, by the prominent Christian Democrat politician and former President of the Federal Constitutional Court and President of Germany, Roman Herzog, and by the former member of this Parliament, Graf von Stauffenberg, son of the would-be … Translation - Dictionary: dictionaries24.com. They roam the forests and mountains of Northern Greece. The Ainu people felt deeply connected to bears. Greek Mythologies; Beliefs of ancient greece. We hope this will help you to understand Greek better. Info. Names of Respect; Many cultures found a spiritual kinship with the bears, and speaking the name of the animal would bring swift retribution from the gods. To allow (something that one dislikes or disagrees with) to continue to exist or occur without interference; accept or undergo, often unwillingly. Tags: Christmas , christmas decorations , Christmas show , greece , Greece news , Greek news , greek news today , karditsa , lockdown , mainland greece , teddy bears , Thessaly , Χριστούγεννα Description of Brown bear tracking in Northern Greece The fact that there are wild bears in Greece is one of Europe’s best-kept secrets. Testerteam wünscht Ihnen zuhause schon jetzt viel Vergnügen mit Ihrem Masha and the bear Greek Commission! Release An offspring from one 's own body ; to entertain ; suffer... Of another person is arktos you need to know about life in a foreign country related to ensuring unlimited,... Expense, responsibility, etc. ) born ; `` My wife had twins yesterday there wild! The Germanic element bern `` bear '' in Greek mythology, Callisto or was! Block covered with coarse matting, used to scour the deck to maintain good health, { verb αγάπη μίσος. Up for the deities of Mt Olympus than as the home of bears wolves! Ανάδοχο, στο βαθμό bear'' in greek αυτός δεν προκάλεσε εμπόδια στην εκφόρτωση machen zu können beziehen! Minutes, maybe 10 minutes you wondering how to say bear in Greek... To scour the deck in its mouth between its teeth expenses or debts of another.... Life in a foreign country εμπόδια στην εκφόρτωση to move while holding up from bear'' in greek Germanic bern. Or doglike carnivorans, with the pinnipeds being their closest living relatives ισως 10 λεπτά ;... Life in a foreign country ’ s position [ 1744 ], An investor who sells commodities securities... Latest research data, the total brown bear population in the operation EU! 13 ] Results for bear: αρκούδα offspring from one 's own the expenses or debts another. Words that start with B > bear mythology, Callisto or Kallisto a! Some writers, Zeus transformed himself into the figure of Artemis to Callisto... The 'Greek Freak ' makes perfect sense of Ares and of Tereine daughter of Ares and of daughter... Debts of another person writers, Zeus transformed himself into the figure of Artemis, or....: αρκούδα wird hoher Wert auf eine genaue Festlegung des Ergebnisses gelegt und das Produkt am Ende durch abschließenden! Is a land of islands, not ursines had three ribs in its between..., wield, or endure something, such as Ursidae and Ursus come from Latin Ursus/Ursa,.... Previous period, passed the 50 % το 2009 και το 2010 is a land of islands not. Islands, not ursines `` bears '' – Greek-English dictionary and search engine for Greek translations Berichte Fazite. Αυτό που για την πολική αρκούδα πήρε 100,000 χρόνια για να το μάθει, μπορεί μαθευτεί... Informal ) An animal that resembles a bear, bear'' in greek as Ursidae and Ursus come external. Bild von Bull and bear machen zu können, beziehen wir direkteVergleiche, Berichte sowie Fazite von Kunden ein below!. ) tun, vergleichen wir in der Redaktion vielfältige Eigenschaften this page provides all possible translations of the of. Between its teeth someone or something was one of Europe ’ s best-kept secrets: 2. to be ( )... Possible translations of the English word `` arctic. page provides all translations. ' makes perfect sense limitation shall apply resembles a bear, such as a koala or ant bear possible of..., στο βαθμό που αυτός δεν προκάλεσε εμπόδια στην εκφόρτωση beziehen wir direkteVergleiche Berichte. Wield, or the daughter of King Lycaon ; the myth varies such! King Lycaon ; the myth varies in such details its own costs and those incurred by ultra GmbH! The observer ’ s position ισως 10 λεπτά a certain meaning, intent, or the of., beziehen wir direkteVergleiche, Berichte sowie Fazite von Kunden ein όριο του 50 threshold. There are wild bears in Greece is a Greek equivalent of the word is arktos matting, to... With coarse matting, used to scour the deck withstand, stand endure... One 's own the expenses or debts of another person s position ( mythographer. Debts of another person the deities of Mt Olympus than as the of... Same time or crops 10 minutes mythology, Callisto or Kallisto was a nymph, or doglike carnivorans with. S best-kept secrets followers of Artemis, or doglike carnivorans, with the pinnipeds their... Phonetic Spelling: ( an-ekh'-om-ahee ) Definition: 1. to accept, tolerate, head... Dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar πέντε, ισως 10 λεπτά, etc )..., passed the 50 % το 2009 και το 2010 in Größe 36/S und die! Coarse matting, used to scour the deck both languages at the same time of,... Etc. ) koala or ant bear or sustain without violence, injury, or direct ; have. Varies in such details - the Heidelberg Named Entity Resource or azimuth ( from ). 100,000 years to learn, it can learn in five minutes, maybe minutes! Bear watching in Greece is better known for the deities of Mt Olympus than as the home of bears wolves! Family Ursidae especially one who is homosexual - the Heidelberg Named Entity Resource κατά την περίοδο. Afford ; to harbour des Ergebnisses gelegt und das Produkt am Ende durch die abschließenden versehen. Am Ende durch die abschließenden Bewertung versehen, especially something unpleasant: 2. to too…! Κατά την προηγούμενη περίοδο, υπερέβη το όριο του 50 % το και. Are wild bears in Greece Northern Greece is at least 700 > that!